Biotransformari Celulare si Fiziologice

Dr wang pierdere în greutate betleem pa

Constela\ii diamantine

Intenlia rnea a fost, la inceput, seitratez in prima linie numai despre bogumilii din Bosnia ci Herfegovina", imboldit fiind la aceasta de cdtre revista Glasni Musea", ce apare periodic, in liecare an, in Saraievo, in limba croatei ci care trateazd despre rezultatele cerceteirilor arheologice-istorice ce se fac aici prin kaki' Bosnia ci Hertegovina, ci din care revistei se publicd Orli alese, in limba germand, intr'o revistei intitulater Wissenschaftfiche Mittheilungen fur Bosnien und Herfegovina", ce apare in Viena ci e redactald de dr.

Moritz Hoernes.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Dar, voind sel tratez despre bogumilii din Bosnia ci Herlegovina", nu m'avr putut mdrgini numai la acectia, ci a trebuit sd md estind ci asupra Paferenilor" sau, altmintrelea minrifi ci Pauliciani" din intregul Balcan, ci cu ei, tot odatd, ci asupra celor din steinga Dundrii, adecd asupra celor din Dacia-Traiand. Deci, pentru a fi mai bine infeles, pentru ca chestia care o tratez sd fie mai bine priceputd, a trebuit sd Ind ocup qi cu istoria intregului Balcan, pdnd la acel timp cdnd, prin sosirea Islarmilui i ocuparea definitivd a Balcanutui prin el, a incetat desvoltarea i latirea balcanice cdt acestei secte.

Sa nu-mi zica cineva ca atare documente l izvoare care ar marturisi chestia noastrd, care ar documentd existenta noastrd veche i preponderenta in Balcani nu exista, ca noi, Romanii, nu le avem.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Aceasta ar fi o dovadd de o grozava sardcie ce ne-am da noi inine. Balcanul oraele, manastirile, bisericile, chiar proprietarii mari, agalii, begii beiipoporatia intreagd, pretutindeni s'ar putea gasi cafe ceva e plin de documente, arhivele din Stambul, Roma, Ragusa, Venetia, Agram, etc.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Dar eine din noi i-a dutsilina sa le caute, sa le desgroape? Astazi noi, Romanii, ne af lam in acea situatie trista i ruinoasa, sa ne folosim, lath voim sil facem o istorie, ce abid se poate numi 0 istorie, asupra Romanilor din Balcani, dela apunerea Imperiului roman panel astazi, in cea mai mare parte de izvoare slave, iscodite de istoriografi slavi, care, din cauza falsificarilor, din cauza tendentiositatii qi a ovinismului lor, evident, nu ne sunt de nici un lobos, cad aceVia falsified precum vom vedea mai la vale in lucrarea noastra, istoria cu conqUinta cea mai linillitti, numai si numai spre a glorified, cu sila, spre a ridied pana la al zecelea cer, cu nedrept, rasa slava, tinzand a aratd lumii naive ca Itot Balcanul a lost dela inceput, ca este qi pana astazi numai o Mare slava i cii numai rasa slava singurci a jueat un rol in istoria acestui pamant.

Aci voiu aminti numai in putine cuvinte originea, desvoltarea i prabuirea www.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Dar i din aceastd scurtd desfaurare istoricd vom aved destuld ocazie de a ne convinge cd istoria acestor doud pri, Bosnia i Hertegovina, e destul de interesantd i cd ddnsa se poate in multe privinle asemdat cu istoria poporului romdnesc de pe amdndoud malurile Dundrii, dar mai ales cu istoria Romdnilor din Dacia-Traiand.

Istoria acestor doud fdri, Bosnia i Herfegoulna, e o zstorie plind de luple, de necazuri, de peripefii, de suferinfe, de glorie Or de decadentd, e o istorie elegicd i tragicd tot odatd si in multe perioade foarte eroicd, i nici martirismul poporului romdnesc, nici nivalitdile, nici dumdniile, nici rdvna cumplitd a popoarelor i Statelor invecinate de a o cuceri, de a o cotropi, nu lipsete aici, cu care evenimente istorice, Bosnia s' ar putea complect compard cu istoria eroicd-tragicd de martin a poporului romdnesc.

Banii amintili dela inceputul istoriei Bosniei, adecd dela, inceputul formaliei Statului bosniac, pdnd la Banul Win sunt legendari, said inventati de istoriograf ii slavi, care s' au silit sd ample dupd modelul istoriei regilor romani cu forla golul intre secolul V II si XII, ceva asemenea ca i la istoria Romanilor din Dacia-Traiand, numai cu acea deosebire cd in aceste fdri roma' neti, in timpurile cele mai depdrtate, dupd retragerea legiunilor romane in Dacia-Traiandtot mai auzim de niste principate romtine, precum : u t i Siret de cel al Bar- ladului", intre Nistru si Prut de cel al Tigheciului", intre Sire qi munfii Carpafilor, de vestitele republici romemesti a Vrancei".

The Great Gildersleeve: Gildy the Athlete / Dinner with Peavey / Gildy Raises Christmas Money

Niebuhr, p. Cine I vede c toate aceste numiri sunt numai niyte fabricate prea indrcisnefe ale istoriografilor slavi, care au cdulat sd facd cu orice pref o istorie slavei acolo unde nu existd incd nicio viatei slava, nici un Stat slay, nici o istorie siav, ci, precum vom vedea mai la vale, din contra, o vinyl curat romeineascd?

Totuy eu i-am pus la rebu yi pe aceyti Bani deyi sunt legendari, pentrucci a trebuit sei umplu yi eu golul peind la Banul Culin, neavand alta ce pune in loc, ,pentrucei nu am avut izvoarele i documentele necesare la indemcind, cu care simptomele fizice ale arderii grăsimilor fi putut combate cu succes nazdraveiniile yoviniste ale istoriografilor slavi.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Dar i unli istoniografi shavi, ca V. Klai si unurul Johann v. Asbth, melrturisesc singuri c istoria Bosniei mind la Banal Culin e numai o legendcl. Pentrucei toatd poporafia feirii, boatel viega socialei, toate instituliile prime ale acestei feiri au lost in acele timpuri, panel in veacul al XI I-lea pcind- la Banul Culinba chiar i mult timp in 'Irma, pad aproape de veacul al XV-lea, curat romcineyti, ceeace ne documenteazd yi astclzi Inca multe imprejureiri yi fapte importante din istoria, din nomenclatura yi viala sociald a poporafii de aici, despre care vom dr wang pierdere în greutate betleem pa mai pe larg la locul lor.

Cartea Secretul Suprem De David Ickecartea care va schimba lumea

Pentru ca, dr wang pierdere în greutate betleem pa de altd parte, aceyti istoriografi sd nu fie nevoili a ardta ei singuri romanitalea acestei fart; au preferat mai bine sel 1 Afar e cuvinte hibride vorn af Ici mai multe in lucrarea de f www. E chiar de regretat di nu s'au aftat i a4i scriitori sinceri i onoti cari qi-ar implini numai o datorie sfcintd NO de adevdrul istoric i fafei de publicul editor, care nu poote controld tot ce se pune pe hartie ar fi dat in vileag nazdrtiveiniile qi fantasiile sale bizare i modul de tot tendenlios de scriere al d-lui Jirdek, dadu-i tot odatd i o patentd de recunoVinfd meritald pentru o atare scriere istoricA.

dr wang pierdere în greutate betleem pa

Poate cd am ince:treat prea mull partea intdiu a lucrdrii mek, poate cd am lost in uncle pdri prea amdnuNit, dar am aflat de lipsd sd o fac aceasta, pentrucd partea inteliu e baza pe care am putut zidi parlea a cloud a lucrdrii mek, apoi a foq tot odatd intenja mea sd inldtur mulle idei, dr wang pierdere în greutate betleem pa, sentink, aserliuni fa4e, tendentioase, ba chiar baljocoritoare, la adrescr Romdnilor din Balcani, kifile, parte de unit cari au avut tot in- teresul de a face aceasta, park de alii cari n'au tiut ce scriu, ci au imitat pur gi sirnplu pre Slavi, parte primik de noi inqine fdrd mull scrupul, fdrd multd judecatd, de sunt acele susfineri adevdrate sau nu, ci numai din cauze innalle i anume-: cd de yin dela streini i cd aceea ce spune streinul e lucru spint, obiediv qi cu totul adevdrat, feird ca noi, Romnii, sd-i privim pe aceVi streini mai de aproape in ochi.