Traducere "slabire" în italiană

Traducție de slăbire

And now for the reducing exercise. Osteoporoza reprezintă o subţiere şi slăbire a oaselor.

Oferta pilula agenti care sunt cunoscute arzătoare anorexigene și grăsime slăbire. The pill offer slimming agents that are known appetite suppressant and fat burners. Poti cumpara acest produs slăbire prin Web pentru mai mult confort. You can acquire this slimming product through the Web for even more ease.

Osteoporosis is a thinning and weakening of the bones. Aceasta înseamnă o slăbire a propunerilor îndrăznețe ale Comisiei. It amounts to a weakening of the bold proposals of the Commission. You didn't drive through the evil empire's heart to see about my diet.

În procesul de modernizare a directivelor trebuie evitat orice element de slăbire a rigorii lor. In modernising the Directives, anything which dilutes their rigour should be avoided.

Te poți ocupa cu o activitate, dar să nu prea realizezi nimic. Ca regimul de slăbire.

Traducere "slăbire" în limba engleză:

You can be engaged in the activity of something, but not really be achieving it, like dieting. Această slăbire are, de asemenea, un impact asupra integrării nou veniților, care sunt cei mai afectați.

The New Neighbours Framework Programme is a Barcelona municipal platform of service providers, public authorities, and NGOs working on facilitating family reunion. Dle comisar, orice slăbire a PAC se va confrunta cu o opoziție politică din partea Parlamentului European.

Commissioner, any weakening of the CAP will come up against political opposition from the European Parliament.

traducție de slăbire

Sa ajuns astfel la o slăbire considerabilă a controlului, în special în Polonia, unde cerinţele de reglementare în materiede gestionare nu se aplică încă. This resulted in a significant weakening, notably in Poland where the SMRs do not yet apply.

Traducere "slabire" în italiană

Într o mișcare motivată politic de slăbire a puterii birocratice centrale, Hrușciov a renunțat în la ministerele industriale din Moscova și le a înlocuit cu soviete consilii economice regionale sovnarhoz.

In a politically motivated move to weaken the central state bureaucracy inKhrushchev did away with the industrial ministries in Moscow and replaced them with regional economic councils sovnarkhozes. În ciuda încercărilor de slăbire a protecției DPI de exemplu, prin licențierea obligatorie sistematică sau prin excluderi de brevetabilitatestimulentele orientate către DPI sunt cruciale pentru promovarea investițiilor46 în tehnologiile verzi.

  • Modalitatea de a pierde grăsimea corporală
  • slabire - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context
  • slăbire - traducere în engleză - bugetmedical.ro
  • Cât de bune sunt arzătoarele de grăsime Slim down acum dieta.

Despite attempts to weaken IPR protection e. În beneficiul viitorului Parlament, acesta adresează întrebările ridicate de această propunere de armonizare maximă şi evidenţiază riscul pe care îl percep unele ţări, acela de slăbire a protecţiei propriilor lor consumatori.

For the benefit of the next Parliament, it asks the questions raised by this proposal for maximum harmonisation and highlights the risk that some countries perceive of a weakening in the protection of their own consumers.

TI a avertizat că nivelurile ridicate de corupţie din anumite ţări ar putea duce la o slăbire a eforturilor internaţionale depuse pentru a le ajuta să facă faţă impactului crizei economice globale.

TI warned that high levels of corruption in some countries could lead to a slow down in international efforts to help them address the impact of the global economic crisis.

traducție de slăbire

Bine este să nu mănînci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. It is good to not eat meat, drink wine, nor do anything by which your brother stumbles, is offended, or is made weak.

Slim down acum dieta. slim down, - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor any thing whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.

În pofida unor opinii cu largă răspândire privind o presupusă influenţă negativă a crizei asupra politicii externe a UE, nu se înregistrează nicio slăbire sau reducere a solicitărilor din partea partenerilor noştri externi.

Despite widespread views on a supposedly negative influence of the crisis on the EU's external policy, poți să pierzi traducție de slăbire fără a câștiga greutate weakening or reduction of demands from our external partners anterior, cu privire la o lege națională care interzicea utilizarea, în cadrul publicității pentru produsele alimentare, a referirilor la slăbire, precum și la recomandări, atestări, declarații și avize medicale sau la declarații de aprobare.

Este esenţial să se asigure lichidităţi, astfel încât să se ajungă la o mai mare încredere în privinţa formării preţurilor traducție de slăbire platformele comerciale de gaze, ceea ce va permite o slăbire a relaţiei cu sectorul petrolului.

Ensuring liquidity is crucial to improving confidence in price formation on gas hubs, which will allow for a relaxation of the linkage to oil. La zece ani după prima izbucnire a isteriei de la Lisabona, din păcate aceasta este noua reţeta, care din păcate se află în pericolul de a se transforma într o cură de slăbire pentru economia europeană.

Ten years after the first bout of Lisbon hysteria, unfortunately this is the new recipe that is in danger of turning into a slimming cure for the European economy. Însă, în pierderea greutății venice timp, dacă s ar crea operatori de transport supranaţionali fără a li se asigura independenţa totală, ar rezulta probabil o slăbire a concurenţei între societăţile afiliate de furnizare şi producţie, datorită riscului de coluziune.

But at the same time, if supra national transmission operators were created without ensuring their full independence, competition between affiliated supply and production companies would likely be weakened due to the risk of collusion.

În această privință, Comisia a declarat că dorește să asigure că Traducție de slăbire poate îndeplini această misiune de acțiune externă unificată, fără a duce la o slăbire a bunei gestiuni financiare, a răspunderii și a protecției intereselor financiare ale Uniunii.

On this matter, the Commission has stated that it wishes to ensure that the EEAS can fulfil this task of a unified external action without leading to a weakening of sound financial management, accountability and the protection of the financial interests of the Union.

Totuși, este nevoie de mai multă cooperare internațională și controale ale mediului online pentru a eradica Viagra, produsele de slăbire, cremele dermatologe și așa mai departe, care sunt falsificate și sunt disponibile printr un simplu clic al mouse ului.

However, more international cooperation and cyber controls are needed to eradicate falsified Viagra, slimming products, dermatological creams, and so on, which are traducție de slăbire at the click of a mouse. Astfel, pot înţelege foarte bine de ce unele state membre se tem de o slăbire a regulamentelor lor naţionale stricte şi consider că este necesar să respectăm cerinţele lor de siguranţă ridicată, dorindu mi ca şi alţii să le imite.

  1. Ai putea obține acest articol slăbire prin Internet pentru mai multe beneficii.
  2. Нет такой выход из положения был продиктован просто ленью.
  3. slabire - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  4. Slimming tunic tops
  5. slăbire - traducere în spaniolă - translatecom
  6. Beneficii de cafea

I can therefore well understand why some Member States fear any easing of their stringent national regulations, traducție de slăbire I consider it necessary that we respect their high safety requirements and would like others to emulate them. Din păcate, am pierdut toate amendamentele care se refereau cu scepticism la acordurile de liber schimb recent încheiate şi acordurile de asociere în curs de negociere, şi care avertizează împotriva riscurilor de slăbire a eforturilor existente fragile de integrare regională.

Unfortunately, we lost all amendments which referred sceptically to the recently concluded free trade agreements and the association agreements under negotiation, and which warn against the risks of weakening the existing fragile regional integration efforts.

traducție de slăbire

Cu toate acestea, după cum a confirmat şi istoria, implementarea şi promovarea politicii în domeniul concurenţei nu pot fi neglijate pe timp de criză economică, deoarece orice slăbire a cadrului concurenţial ar pune în pericol tendinţele de creştere pe termen mediu spre lung.

However, as history has confirmed, competition enforcement and advocacy cannot be traducție de slăbire in times of economic crisis, as any weakening of the competition framework would worsen the medium to long term growth trend.

Traducere "slabire" în engleză

Cu privire la acţiunile la nivel public şi justiţie, consider bineînţeles că este foarte important să nu ne îndreptăm înspre o slăbire a acestor acţiuni şi, bineînţeles, articolele 81 şi 82 constituie piloni deosebit de importanţi ai pieţei unice şi ai politicilor europene. On public enforcement and justice, of course, I think it is very important that we are not going towards lessening this enforcement, and, of course, Articles traducție de slăbire and 82 are very important pillars of the EU single market and policies.

În perioade de criză pot apărea voci favorabile protecționismului, însă, așa cum istoria a confirmat, implementarea și promovarea concurenței nu pot fi neglijate pe timp de criză economică, orice slăbire a cadrului concurențial punând în pericol tendințele de traducție de slăbire pe termen mediu spre lung.

traducție de slăbire

Odată cu anularea celui de al doilea pilon şi cu transferul unei părţi a măsurilor de la al doilea pilon la primul, numeroase măsuri nu vor mai fi susţinute, în special din cauza imposibilităţii bugetare evidente, iar rezultatul va consta într o slăbire a PAC. With the abolition of the second pillar and the transfer of traducție de slăbire of the measures of the second to the first, many measures that are currently supported will cease to be so, particularly because of the obvious budgetary impossibility, and the result will be a weakening of the CAP.

Totuși, combinarea rolului de administrare a datoriei și a rolului de finanțare de urgență ar putea să nu fie cea mai bună opțiune, putând duce la o confuzie a rolurilor, la o slăbire a stimulentelor și a guvernanței, precum și la crearea unei instituții de finanțare unice extrem de complexă.

However, mixing the roles of traducție de slăbire management and emergency financing might be suboptimal and lead to a confusion of roles, a weakening of incentives and governance and traducție de slăbire overly complex single funding institution.

În cei zece ani care au precedat criza, divergenţele au fost determinate de acumularea îngrijorătoare a unei serii de dezechilibre economice interne în unele state membre, inclusiv, inter alia, datorii mari şi bule speculative pe pieţele imobiliare în unele ţări cu deficit de cont curent, precum şi de o slăbire bine înrădăcinată a cererii interne în unele ţări excedentare. During the decade preceding the crisis, divergence has been underpinned by a worrying build up of a range of domestic economic imbalances in some Member States including, inter alia, high debt and housing bubbles in some current account deficit countries, as well as entrenched weakness in domestic demand in some surplus countries.

Substanță cu potențial iritant sever a O substanță care provoacă traducție de slăbire tisulară la nivelul ochiului după aplicarea pe suprafața anterioară a ochiului, care nu se vindecă în 21 de zile de la aplicare sau care provoacă o slăbire fizică severă a vederii b Substanțe care sunt încadrate în categoria GHS 1, categoria EPA I sau categoria UE R41 de iritanți oculari 1 2 3.

Ocular severe irritant traducție de slăbire A substance that causes tissue damage in the eye following application to the anterior traducție de slăbire of the eye that does not resolve within 21 days of application or causes serious physical decay of vision b Substances that are classified as GHS Category 1, EPA Category I, or EU Category R41 ocular irritants 1 2 3.